Säännöt

Vakka-Suomen Kennelkerho ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vakka-Suomen Kennelkerho ry. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä VSKK. Yhdistyksen kotipaikka on Uusikaupunki.

2§ Toiminnan tarkoitus ja laatu

Yhdistyksen tarkoitus on ohjata jäseniään oikein kasvattamaan, hoitamaan ja kouluttamaan koiria sekä ottamaan huomioon oikeaa koiranpitotapaa.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi yhdistys järjestää kokeita, näyttelyitä, kursseja, neuvontatilaisuuksia ja tapahtumia. Yhdistys ylläpitää kotisivuja sekä julkaisee jäsenlehteä mahdollisuuksien mukaan.

3§ Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

4§ Jäsenyys

Yhdistyksen vuosijäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Perhejäseneksi voi liittyä vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Alle 18-vuotias henkilö voi liittyä nuorisojäseneksi. Jäsenet ovat vuosijäseniä, perhejäseniä, nuorisojäseniä tai kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtaja.

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, vuosijäsenellä, perhejäsenellä ja nuorisojäsenellä on kaikilla äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenen tulee toiminnassaan noudattaa Suomen Kennelliiton ja yhdistyksen antamia sääntöjä ja määräyksiä sekä yhdistyslakia.

5§ Jäsenmaksuvelvollisuus

Vuosijäsenet, perhejäsenet ja nuorisojäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.

6§ Eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä. Se tapahtuu ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. Erottamisen syinä voivat olla:

 • jäsenmaksun maksamatta jättäminen
 • yhdistyksen sääntöjen tai yhdistyksen tarkoitusta vastaan rikkominen
 • yhdistyksen toiminnan huomattava vaikeuttaminen yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
 • Suomen Kennelliitto ry (SKL) on ryhtynyt pysyviin kurinpidollisiin toimiin jäsentä vastaan
 • jäsen toimii kasvatus- tai muussa koiriin liittyvässä toiminnassaan lain tai Suomen Kennelliiton sääntöjen, ohjeiden tai määräysten vastaisesti
 • jäsen tuomitaan eläinsuojelulain rikkomisesta

Lisäksi jäsen voidaan erottaa määräaikaisesti, jos

 • Suomen Kennelliitto on ryhtynyt väliaikaisiin kurinpidollisiin toimiin jäsentä vastaan
 • syyttäjä on nostanut syytteen eläinsuojelu- tai muussa koiranpitoon tai kasvattamiseen liittyvässä asiassa

Väliaikainen erottaminen on voimassa kunnes SKL on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen tai oikeuden päätös on saanut lainvoiman.

Jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, hallitus voi määrätä erotetun jäsenen menettämään yhdistyksen myöntämän suosionosoitukset. Äänestys erottamisesta tapahtuu aina suljetuin lipuin.

Erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan päätöksestä yhdistyksen kokoukseen jättämällä valistuskirjelmän hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Ilmoitus erottamisesta toimitetaan jäsenelle saantitodistuksella. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Erottamista koskeva päätös voidaan julkaista yhdistyksen tiedotusvälineissä. Hallitus tekee päätöksen julkaisemisesta.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

7§ Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa, hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana yhdistyksen toimialueella. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 • Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 • Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
 • Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet ja määrätään tilintarkastajien palkkiot
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle
 • Määrätään jäsenmaksut
 • Valitaan tarvittavat kokousedustajat
 • Määrätään kilometrikorvaukset, puhelinkorvaukset ja muut mahdolliset palkkiot
 • Käsitellään muut hallituksen valmistelemat asiat

Aloitteet vuosikokoukselle tulee tehdä hallitukselle edellisen toimintavuoden loppuun mennessä. Kokouskutsussa mainitsemattomia asioita voidaan käsitellä, mutta niistä ei tehdä päätöstä.

Ylimääräisessä kokouksessa ei tule tehdä päätöstä muista kuin kutsussa mainituista asioista.
Yhdistyksen kokouksessa jäsen käyttää ääntänsä läsnä olevana. Jäsen on kuitenkin oikeutettu käyttämään oman perheeseensä kuuluvan jäsenen valtakirjaa.

8§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on toimitettava kullekin jäsenelle kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräisiin kokouksiin. Kutsu voidaan toimittaa kirjeitse tai paikallislehdessä. Kutsun on oltava postitettuna tai julkaistuna 14 päivää ennen kokousta.

9§ Äänestäminen

Henkilövalinnat yms. kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä, paitsi niissä tapauksissa, joista säännöissä on erikseen mainittu. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

10§ Yhdistyksen liittyminen järjestöihin

Ehdotukset liittymisestä eri kenneljärjestöihin sekä muihin järjestöihin käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevista jäsenistä kannattaa ehdotusta.

11§ Hallitus

Yhdistystä edustaa hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta ja hallituksen varsinaisen jäsenen kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä ei ole äänioikeutta.

12§ Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

13§ Yhdistyksen jaostot

Yhdistyksessä toimii hallituksen nimeämät, toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot.
Hallitus nimeää jaostojen vetäjät vuosittain järjestäytymiskokouksessaan.

14§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

15§ Tilinpäätös ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Muutosehdotukset on tehtävä kirjallisesti ja annettava edellisen toimintavuoden loppuun mennessä hallitukselle, joka esittää ne oman lausuntonsa ohella vuosikokoukselle.

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa viisi kuudesosa (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistetaan muuttumattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua edellisestä kokouksesta.

18§ Yhdistyksen omaisuus yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi ovat sen varat ja koko arkisto luovutettava viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaiseen kenneltoimintaan.

19§ Yhdistyslaki

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

20§ Saavutetut jäsenoikeudet

Yhdistyksen jäsenen ennen sääntömuutosta saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Vuoden Lintukoira – säännöt

Kilpailuun voivat osallistua ne koirat, joiden omistaja on ollut yhdistyksen jäsen koko kyseisen kalenterivuoden.

 Palkinto annetaan sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä kalenterivuoden aikana oheisen pistetaulukon mukaan virallisissa metsästyskoirille tarkoitetuista kokeissa.

Koekauden tuloksia laskettaessa huomioidaan enintään kolme (3) parhaan kokeen tulosta erillisen pistetaulukon mukaan

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, ratkaisee 1-tulosten lukumäärä. Jos nämä ovat tasan, arpa ratkaisee.

Vuoden Lintukoira pistetaulukko »

Vuoden Mejä-koira – säännöt

Palkintoa voivat hakea koirat, joiden omistaja on ollut koko kyseisen kalenterivuoden ajan Vakka-Suomen Kennelkerhon jäsen. Palkintoa voivat hakea kaikki FCI:n hyväksymät rodut.

 Palkinto annetaan  sen koiran omistajalle, joka on kyseisen kalenterivuoden aikana kerännyt eniten pisteitä virallisista metsästyskoirien jäljestämiskokeista. Pisteet lasketaan oheisen taulukon mukaisesti.

Pisteitä laskettaessa huomioidaan enintään viisi (5) koetulosta.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, huomioidaan paras VOI-luokan tulos. Mikäli parhaat tulokset ovat samoilla pisteillä, huomioidaan toiseksi paras VOI-luokan tulos jne. VOI-luokan tulosten jälkeen huomioidaan AVO-tulokset. Mikäli kaikkien huomioitavien viiden (5) tuloksen jälkeen koirat ovat edelleen tasapisteissä, arpa ratkaisee voittajan.

Vuoden Mejä-koira pistetaulukko »

Vuoden Metsästyskoira – säännöt

 Kilpailuun voivat osallistua ne koirat, joiden omistaja on ollut yhdistyksen jäsen koko kyseisen kalenterivuoden.

 Palkinto annetaan  sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä kalenterivuoden aikana oheisen pistetaulukon mukaan virallisissa metsästyskoirille tarkoitetuista kokeissa.

 Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään viisi (5) tulosta.

 Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, huomioidaan näyttelytulokset kyseiseltä vuodelta. Jos näitä ei ole, arpa ratkaisee.

Vuoden Metsästyskoira pistetaulukko »

Vuoden Näyttelykoira – säännöt

Kilpailuun voivat osallistua rodusta riippumatta kaikki ne koirat, joiden omistaja on ollut Vakka-Suomen Kennelkerhon jäsen koko kyseisen kalenterivuoden.

 Palkinto annetaan sen omistajan koiralle, joka on kerännyt eniten pisteitä kalenterivuoden aikana oheisen pistetaulukon mukaan Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti järjestetyistä virallisista näyttelyistä.

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään neljä näyttelytulosta.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, se koira voittaa, jolla on eniten mukaan laskettuja tuloksia kansainvälisistä näyttelyistä tai rotujärjestöjen erikoisnäyttelyistä. Mikäli nämäkin ovat tasan, ratkaisee arpa.

Vuoden näyttelykoira pistetaulukko »

Vuoden Palveluskoira – säännöt

 Kilpailuun voivat osallistua ne koirat, joiden omistaja on ollut yhdistyksen jäsen koko kyseisen kalenterivuoden ja edustanut kokeissa yhdistystä.

 Palkinto annetaan sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä kalenterivuoden aikana oheisen pistetaulukon mukaan virallisissa palveluskoirille tarkoitetuista kokeissa.

 Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään viisi (5) tulosta.

 Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, huomioidaan näyttelytulokset kyseiseltä vuodelta. Jos näitä ei ole, arpa ratkaisee.

Vuoden Palveluskoira pistetaulukko »

Vuoden pentu – säännöt

Kilpailuun voivat osallistua rodusta riippumatta kaikki ne koirat, joiden omistaja on ollut Vakka-Suomen Kennelkerhon jäsen koko kyseisen kalenterivuoden.

 Palkinto annetaan sen omistajan koiralle, joka on kerännyt eniten pisteitä kalenterivuoden aikana oheisen pistetaulukon mukaan pentunäyttelyistä.

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään neljä näyttelyä.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, ratkaisee arpa.

 Palkinnon mukana seuraa kirja, joka kuitenkin jatkaa kiertoa. Kirjaan palkinnon saaja velvoitetaan laittamaan kuva pennusta, vuosiluku, pennun nimi, rotu, omistaja ja kasvattaja. Palkintokirja palautetaan seuraavana vuonna ennen vuosikokousta kerhon hallitukselle.

Vuoden pentu pistetaulukko »

Vuoden TOKO-koira – säännöt

Kilpailuun voivat osallistua ne koirat, joiden omistaja on ollut yhdistyksen jäsen koko kyseisen kalenterivuoden ja edustanut kokeissa yhdistystä.

 Palkinto annetaan sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä kalenterivuoden aikana oheisen pistetaulukon mukaan virallisissa tottelevaisuuskokeissa.

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään viisi (5) tulosta.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, ratkaisee korkeimman luokan palkinnot ja sen jälkeen tuomareilta saadut pisteet.

Vuoden TOKO-koira pistetaulukko »

Vuoden veteraani – säännöt

Kilpailuun voivat osallistua rodusta riippumatta kaikki ne koirat, joiden omistaja on ollut Vakka-Suomen Kennelkerhon jäsen koko kyseisen kalenterivuoden.

 Palkinto annetaan sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä kalenterivuoden aikana oheisen pistetaulukon mukaan Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti järjestetyistä virallisista näyttelyistä.

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään neljä näyttelytulosta.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, se koira voittaa, jolla on eniten mukaan laskettuja tuloksia kansainvälisistä näyttelyistä ja rotujärjestöjen erikoisnäyttelyistä. Mikäli nämäkin ovat tasan, ratkaisee arpa.

Vuoden veteraani pistetaulukko »

Vuoden juniori – säännöt

Kilpailuun voivat osallistua rodusta riippumatta kaikki ne koirat, joiden omistaja on ollut Vakka-Suomen Kennelkerhon jäsen koko kyseisen kalenterivuoden.

 Palkinto annetaan sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä kalenterivuoden aikana oheisen pistetaulukon mukaan Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti järjestetyistä virallisista näyttelyistä.

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään neljä näyttelytulosta.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, se koira voittaa, jolla on eniten mukaan laskettuja tuloksia kansainvälisistä näyttelyistä ja rotujärjestöjen erikoisnäyttelyistä. Mikäli nämäkin ovat tasan, ratkaisee arpa.

Vuoden juniori pistetaulukko »

Vuoden vesipelastaja- säännöt

Kilpailuun voivat osallistua rodusta riippumatta kaikki ne koirat, joiden omistaja on ollut Vakka-Suomen Kennelkerhon jäsen koko kyseisen kalenterivuoden.

Palkinto annetaan sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä kalenterivuoden aikana oheisen pistetaulukon mukaan Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti järjestetyistä virallisista vesipelastuskokeista.

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään viisi koetulosta.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, ratkaisee arpa.

Vuoden vesipelastaja pistetaulukko »

Kommentit suljettu.